COLUMBUS-studien: livskvalitet

COLUMBUS-studien visar en positiv effekt av enkorafenib i kombination med binimetinib på livskvaliteten hos patienter med BRAF-muterad malignt melanom

Kombinationsbehandlingen av enkorafenib (Braftovi) och binimetinib (Mektovi) resulterar i längre progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad, samtidigt som den ger en positiv inverkan på upplevt hälsotillstånd för patienter med avancerad BRAF-muterad malignt melanom.

Enkorafenib (Braftovi) är en BRAF-hämmare som är godkänd i kombination med MEK-hämmaren binimetinib (Mektovi) för behandling av vuxna patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAFV600-muterat melanom.

COLUMBUS-studien var en tvådelad, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie (N=577) där progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS) visades vara längre bland patienterna med avancerad BRAF-muterad melanom som behandlats med enkorafenib i kombination med binimetinib jämfört med patienter som behandlats med vemurafenib i monoterapi (median PFS, 14,9 [95 % CI 11,0–18,5] månader mot 7,3 [95 % CI 5,6–8,2] månader, p<0,00011; median OS, 33,6 [95% % KI 24,4–39,2] månader mot 16,9 [95 % KI 14,0–24,5] månader, p<0,00012, respektive).

I den andra delen av COLUMBUS-studien utvärderades den hälsorelaterade livskvaliteten (HRQoL) med hjälp av frågeformulären EQ-5D, EORTC QLQ-C30 och FACT-M, och tiden till en definitiv 10-procentig försämring av den globala hälsostatuspoängen uppskattades av Kaplan-Meier-analys.3 Dessutom bedömdes effekten av sjukhusvistelse på HRQoL. Vid baslinjen var medelvärden för HRQoL liknande i patientgrupperna och indikerade en negativ inverkan på patientens hälsotillstånd.

Huvudresultat3

  • Globala hälsostatuspoäng förbättrades signifikant i patientgruppen som fick enkorafenib i kombination med binimetinib jämfört med patienter som behandlades med vemurafenib, från baslinje till cykel 25 (post-baseline-poängskillnader: 3,03 [p<0,0001] för FACT-M och 5,28 [p= 0,0042] för EORTC QLQ-C30).
  • Den uppskattade mediantiden till en definitiv försämring på 10 % av EORTC QLQ-C30 och FACT-M globala hälsostatuspoäng ökade i enkorafenib i kombination med binimetinib-gruppen jämfört med vemurafenib-gruppen (EORTC QLQ-C30, 46,9 månader vs. 17,5 månader, figur 1A; FAKTA-M, ej uppskattningsbar jämfört med 41,1 månader, figur IB).
  • En försämring av QoL observerades hos icke-inlagda patienter kontra sjukhuspatienter (HR [95 % KI], 1,16 [0,80; 1,68] för EORTC QLQ-C30 och 1,27 [0,81; 1,99] för FACT-M) och en riskminskning med 10 % försämring gynnade patienter behandlade med encorafenib i kombination med binimetinib i båda grupperna.

Fig. 1. Tid till definitiv 10% försämring. A, EORTC QLQ-C 30 (Global hälsostatus) Tid till definitiv 10 % försämring. EOR TC QLQ-C30 är ett självrapporterat frågeformulär med 30 frågor som inkluderar fem funktionsskalor, tre symtomskalor, 6 ytterligare enstaka symptom och en global hälsostatusskala [12,13]. B, FACT-M Tid till definitiv 10 % försämring. FACT M-enkäten, specifikt för melanom, inkluderar de 27 frågorna från FACT-General plus melanomsubskalan som omfattar 16 punkter relaterade till tecken, symtom och fysiska/sociala aktiviteter [14). CI, konfidensintervall; EORTC QLQ-C30, European Organisation for Research and Treatment of Cancer livskvalitet frågeformulär; FACT-M: Funktionell bedömning av cancerterapi-melanom.

 

Sammanfattningsvis kan den förbättrade progressionsfria överlevnaden och den totala överlevnaden för enkorafenib i kombination med binimetinib översättas till förbättrade globala hälsostatuspoäng jämfört med patienter som behandlats med vemurafenib, enligt bedömning av HRQoL-enkäter. Resultaten bekräftar den gynnsamma effekten av kombinationsbehandling med enkorafenib i kombination med binimetinib på patienternas livskvalitet, och dessa data stödjer användningen av enkorafenib och binimetinib som målinriktad standardterapi för behandling av patienter med BRAF-muterad avancerad melanom.

 

 

ND/BRAF/02/22/0008 2022 augusti

Hur intressant var artikeln?
Uppdaterad: 1 mars, 2023
Kort produktresumé för Braftovi® (enkorafenib) + Mektovi® (binimetinib)

Braftovi® (enkorafenib) hårda kapslar 50 mg eller 75 mg, Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EC03. Indikation: I kombination med binimetinib för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation. Varningar och försiktighet: Risk för blödningar, synrubbningar och/eller ögonbiverkningar såsom uveit, irit och iridocyklit, nya primära maligniteter, samt avvikande levervärden. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter vars sjukdom progredierat på en tidigare BRAF-hämmare, med hjärnmetastaser, vänsterkammardysfunktion, riskfaktorer för QT-förlängning, lätt nedsatt leverfunktion, samt gravt nedsatt njurfunktion. Rekommenderas inte till patienter med måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion. Tumörlyssyndrom vilket kan vara dödligt, har associerats med användandet av binimetinib i kombination med enkorafenib. Innan patient tar enkorafenib måste ett validerat test utföras som bekräftar förekomsten av BRAF V600-mutation. Samtidig administrering med starka CYP3A-hämmare eller grapefruktjuice ska undvikas. Måttliga CYP3A4-hämmare, inducerare samt substrat ska administreras med försiktighet. Substanser som är substrat till UGT1A1 eller transportproteiner ska administreras med försiktighet. Fertilitet, graviditet och amning: Enkorafenib rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Användare av hormonella preventivmedel rekommenderas att använda ytterligare en metod, t.ex. barriärmetod (som kondom). Det är okänt om enkorafenib eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Kontakt: Pierre Fabre Pharma Norden AB, www.pierrefabrepharma.se. Datum för översyn av produktresumén: 2024-03-19. För mer information och pris, se fass.se.

SE--04-24-2400004

 

Mektovi® (binimetinib) filmdragerade tabletter 15 mg, Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EE03. Indikation: I kombination med enkorafenib för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation. Varningar och försiktighet: Risk för blödningar, synrubbningar och/eller ögonbiverkningar såsom RPED och RVO, förhöjt kreatinfosfokinas och rabdomyolys, hypertoni, venös tromboembolism, pneumoni/interstitiell lungsjukdom, nya primära maligniteter, samt avvikande levervärden. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter vars sjukdom progredierat på en tidigare BRAF-hämmare, med hjärnmetastaser, eller vänsterkammardysfunktion. Tumörlyssyndrom vilket kan vara dödligt, har associerats med användandet av binimetinib i kombination med enkorafenib. Rekommenderas inte till patienter med RVO i anamnesen, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion, eller med laktosintolerans. Innan patient tar binimetinib måste ett validerat test utföras som bekräftar förekomsten av BRAF V600-mutation. Samtidig administrering med UGT1A1-inducerare ska användas med försiktighet. OAT3- samt CYP1A2-substrat ska användas med försiktighet. CYP1A2-inducerare och inducerare av P-gp transportproteiner kan minska binimetinibexponeringen.  Fertilitet, graviditet och amning: Binimetinib rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Fertila kvinnor skall använda effektiv preventivmetod under behandlingen med binimetinib. Det är okänt om binimetinib eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Kontakt: Pierre Fabre Pharma Norden AB, www.pierrefabrepharma.se. Datum för översyn av produktresumén: 2024-03-21. För mer information och pris, se fass.se.

SE--04-24-2400002

 

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse kan du klicka på länken nedan.
Du kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. vigilancenorden@pierre-fabre.com.

1 Dummer R. et al. Encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib in patients with BRAF-mutant melanoma (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 May;19(5):603-615.
2 Dummer R. et al. Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib versus vemurafenib or encorafenib (COLUMBUS): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018 Oct;19(10):1315-1327.
3 Gogas H. et al. Quality of life in patients with BRAF-mutant melanoma receiving the combination encorafenib plus binimetinib: Results from a multicentre, open-label, randomised, phase III study (COLUMBUS). Eur J Cancer. 2021 Jul;152:116-128.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk