Sekretesspolicy

Sekretesspolicy och policy för cookies

Tack för att du besöker vår webbplats. Att säkerställa dataskydd och datasäkerhet för våra kunder och användare är en av Pierre Fabre-gruppens främsta prioriteringar. I denna sekretesspolicy redogör vi för vilka data som samlas in när du besöker och använder vår webbplats och hur de behandlas.

Vilka vi är?

Den här webbplatsen (pierrefabrepharma.se) drivs av Pierre Fabre S.A, 12, avenue Hoche 75008 Paris (hädanefter ”Pierre Fabre”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är registeransvarig för alla personuppgifter som kan samlas in från dig på webbplatsen för de syften som beskrivs nedan.

Vi uppmanar dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant för att bekräfta villkoren för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Observera att Pierre Fabre när som helst kan komma att uppdatera policyn. Datumet för den senaste revideringen anges på den här sidan. Vi föreslår att du läser om policyn med jämna mellanrum.

Information som vi samlar in om dig

Beroende på vilka tjänster som tillhandahålls på vår webbplats och som används av dig, vilka val du gör och hur din terminal är konfigurerad (i synnerhet vad gäller cookies och andra spårningsfunktioner), samlas i huvudsak följande uppgifter (dina ”personuppgifter”) in och behandlas av Pierre Fabre:

När du använder vår webbplats kan du även frivilligt tillhandahålla personuppgifter som exempelvis efternamn, förnamn, adress, e-postadress, telefonnummer, dina preferenser och intresseområden samt eventuell personlig information som krävs för att besvara eventuella förfrågningar eller åtgärda klagomål. När du besöker vår webbplats samlar vår server automatiskt in viss information som din webbläsare eller enhet genererar, inklusive men inte begränsat till domän, IP-adress, datum och tid, varaktighet för ditt besök, typ av webbläsare, operativsystem och sidbesök.

Vi kan även erhålla personuppgifter om dig från tredje part, närmare bestämt angivna tredjepartskällor, inklusive allmänt tillgängliga källor.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Här ger vi en översikt av syftena med att använda dina personuppgifter och varför vi behöver behandla dessa data.

Syftet med behandlingen Varför vi behöver behandla dina personuppgifter
tillhandahålla de tjänster och produkter som du efterfrågar för att kunna behandla dina inköpsordrar (fullgöra ett avtal)
besvara de frågor som du ställer via e-post, kontaktformulär och chattar för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen när behandling krävs för hanteringen av vår dagliga affärsverksamhet
göra det möjligt för dig att skapa en personlig plats eller ett gästkonto (kundkonto) så att du kan köpa våra produkter på nätet för att kunna behandla dina inköpsordrar (fullgöra ett avtal)
behandla de inköpsordrar som du lägger på nätet och hantera leveranser och tillämpliga garantier för att kunna behandla dina inköpsordrar (fullgöra ett avtal)

 

registrera dina produkter online så att du får tillgång till ytterligare tjänster för att kunna behandla dina inköpsordrar (fullgöra ett avtal),
ge dig bättre service – t.ex. ange var närmaste butik finns eller vem du kan kontakta för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen i syfte att ge bättre service åt befintliga och potentiella kunder
garantera säkra onlinetransaktioner i syfte att förhindra bedrägerier och betalningsinställelser för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen i syfte att garantera säkra kundtransaktioner på webbplatsen
hantera och optimera våra kundrelationer, bland annat genom att förbättra vår webbplats och våra produkter och tjänster i allmänhet för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen i syfte att ge bättre service åt kunderna
så länge du inte motsätter dig detta enligt vad som anges i avsnitten ”Dina rättigheter” och ”Cookies” nedan, inhämta en djupare kunskap om dina preferenser genom att analysera ditt beteende på webbplatsen så att vi kan erbjuda produkter eller tjänster som bättre överensstämmer med dina intressen för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen i syfte att ge bättre service åt kunderna
skicka information till dig om nya erbjudanden, nyheter och evenemang (nyhetsbrev, inbjudningar och andra publikationer) ditt uttryckliga medgivande
sammanställa statistik för att skydda Pierre Fabres rättmätiga intressen när behandling krävs för hanteringen av vår dagliga affärsverksamhet
meddela relevanta myndigheter om eventuella problem som uppstår i samband med användningen av våra produkter för efterlevnad av våra juridiska skyldigheter

 

De personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla de syften som beskrivs ovan är markerade med en asterisk på de sidor på webbplatsen där de samlas in. Om du väljer att inte fylla i dessa obligatoriska fält kanske vi inte kan behandla dina förfrågningar och/eller tillhandahålla de efterfrågade produkterna och tjänsterna. Andra personuppgifter är helt valfria och gör det möjligt för oss att lära känna dig bättre så att vi kan förbättra vår kommunikation och våra tjänster. Nedan finner du mer information om syften och rättslig grund för specifika databehandlingsscenarier.

Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi är en del av den globala Pierre Fabre-gruppen, och kommer därför med jämna mellanrum att behöva förmedla dina personuppgifter till våra dotterbolag om det är nödvändigt för att uppnå de ovan angivna syftena.

Vi kan även komma att använda tredjepartsleverantörer av tjänster (som kommer att verka enligt våra instruktioner) för att få hjälp att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig, utföra och hantera vår verksamhet eller administrera och förbättra vår webbplats. I sådana fall kan tredje part behöva få tillgång till dina personuppgifter.

Om dina personuppgifter skickas utanför EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till andra företag inom Pierre Fabre-gruppen eller till tjänsteleverantörer, kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att de får samma skyddsnivå som om de varit kvar inom EES, till exempel genom att ingå avtal om dataöverföring med hjälp av EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler eftersom de kan komma att uppdateras eller revideras, eller genom att förlita oss på certifieringssystem som EU-US Privacy Shield eller andra överföringsmekanismer såsom beslut om adekvat skydd i tillämpliga fall, bindande företagsregler eller avtal som godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter. För överföringar till andra företag inom Pierre Fabre-gruppen utanför EES har vi infört ett koncerninternt dataöverföringsavtal baserat på EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler, eftersom dessa kan komma att uppdateras eller revideras, vilket skyddar personuppgifter som överförs mellan olika Pierre Fabre-enheter.

Du har rätt att få information om den överföringsmetod som används för att överföra dina personuppgifter utanför EES – kontakta i så fall dpofr@pierre-fabre.com.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part i samband med potentiell eller faktisk försäljning av vårt företag eller någon av våra eller våra dotterbolags tillgångar, varvid de personuppgifter som vi har om våra användare kan vara en av de överförda tillgångarna.

Vi kommer även att svara på förfrågningar om information när lagen så kräver eller när vi behöver uppge information i syfte att skydda våra rättigheter och/eller följa ett rättsligt förfarande eller domstolsbeslut, tillgodose en begäran från en tillsynsmyndighet eller följa någon annan juridisk process som delges oss.

Marknadsföring på elektronisk väg

I de fall då detta är lagligt, och med ditt samtycke om så krävs, kan vi kommunicera med dig på elektronisk väg för att informera dig om våra produkter och tjänster. Om du inte längre vill ha våra marknadsföringsmeddelanden kan du använda länken ”Säg upp prenumerationen” i våra e-postmeddelanden eller skicka ett sms-meddelande med stoppnumret till vårt sms-nummer eller på annat sätt kontakta oss direkt, så kommer vi att sluta att skicka meddelanden till dig

Lagring av dina personuppgifter

I allmänhet behåller vi bara dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla de syften som de samlats in för.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla vår relation med dig (till exempel när du öppnar ett konto eller köper en produkt från vår webbplats).

Vi lagrar dock dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under tre år efter den senaste interaktionen mellan oss när du inte är kund och så länge vi är i kontakt med dig genom våra kampanjaktiviteter när du är kund, såvida du inte säger upp prenumerationen när du får ett av våra marknadsföringsmeddelanden.

IP-adresser som samlas in av säkerhetsskäl kommer inte att lagras längre än 10 dagar.

Slutligen kommer vi, efter ditt medgivande, att lagra de anslutningsloggar som samlas in med hjälp av cookies och andra spårningsfunktioner på vår webbplats, och behålla dem i enlighet med gällande lagar och bestämmelser under som längst tretton (13) månader. Mer information finns i avsnittet ”Cookies” nedan.

Vi kan behöva arkivera dina personuppgifter under en längre tid än vad som anges ovan i syfte att uppfylla våra juridiska åtaganden eller för att uppfylla en gällande preskriptionstid, i syfte att kunna påvisa en rättighet eller ett avtal.

När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften eller den arkivering som våra juridiska åtaganden eller gällande preskriptionstider kräver, ser vi till att de antingen raderas helt eller anonymiseras.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Eftersom Pierre Fabre inte har något inflytande över eller ansvar för sekretesspolicyn på dessa webbplatser, rekommenderar vi att du läser igenom sekretesspolicyn för respektive webbplats. Den här policyn gäller endast för personuppgifter som samlas in av våra webbplatser eller i samband med vår verksamhet.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha följande rättigheter (eller vissa av dem) beträffande dina personuppgifter:

 • rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka grunder som personuppgifterna behandlas;
 • rätt att korrigera felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade);
 • rätt att radera dina personuppgifter (under begränsade omständigheter, då det inte längre är nödvändigt med tanke på de syften för vilka de samlats in eller behandlats);
 • rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter när:
  – personuppgifternas riktighet kan ifrågasättas;
  – behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas;
  – vi inte längre är i behov av personuppgifterna, men de fortfarande är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara juridiska anspråk;
 • rätt att begära att dina personuppgifter överförs i maskinläsbart format till en tredje part (eller till dig) när vår behandling sker på grundval av ditt samtycke eller som ett resultat av ett avtal med dig;
 • rätt att ge allmänna eller specifika anvisningar om hur dina personuppgifter ska behandlas och får användas efter din död;
 • rätt att när som helst motsätta dig att bli kontaktad via telefon i direkt marknadsföringssyfte, genom kostnadsfri registrering på följande webbplats: www.bloctel.gouv.fr;
 • rätt att återkalla ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter (i de fall där behandlingen baseras på ditt samtycke);
 • rätt att motsätta dig behandling i marknadsföringssyfte;rätt att erhålla eller ta del av information om de lämpliga skyddsåtgärder som vidtas vid överföring av dina personuppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation.

Utöver ovanstående rättigheter har du rätt att motsätta dig all behandling av dina personuppgifter som sker på grund av Pierre Fabres befogade intresse, inklusive profilering (utan ditt samtycke, eller i syfte att ingå ett avtal med dig). Du har även rätt att motsätta dig all behandling av dina personuppgifter som sker i direkt marknadsföringssyfte, inklusive profilering.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd, till exempel Datainspektionen i Sverige, ICO i Storbritannien eller CNIL i Frankrike.

Om du önskar utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges nedan. Observera att vi kan komma att begära identitetsbevis och vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift där så är tillåtet enligt lag, till exempel om din förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig. Vi kommer att sträva efter att svara på din förfrågan inom den tillämpliga tidsramen.

Cookies

En cookie är en liten fil som kan placeras på enhetens hårddisk eller på en webbplatsserver. Vi använder cookies för en del av den automatiskt insamlade information som beskrivs ovan. Du behöver inte acceptera en cookie, och kan välja vilken cookie som ska accepteras genom att ändra parametrarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Mer information om cookies, inklusive hur du ställer in din webbläsare för att avvisa cookies eller för att få större kontroll över vilka cookies som installeras i din enhet, finns här:

Cookie-inställningar för Internet Explorer
Cookie-inställningar för Firefox
Cookie-inställningar för Google Chrome
Cookie-inställningar för Safari och iOS

Typer av cookies som vi använder

Vi använder olika typer av cookies för olika ändamål på vår webbplats, nämligen absolut nödvändiga cookies, prestandacookies, marknadsföringscookies och funktionscookies. Vissa cookies kan tillhandahållas av en extern tredje part i syfte att ge vår webbplats ytterligare funktionalitet, och dessa är inkluderade nedan.

 • Absolut nödvändiga cookies: dessa är nödvändiga för att en åtgärd som du begär ska kunna utföras, t.ex. att identifiera dig som inloggad. Om du hindrar dessa cookies från att installeras genom att justera webbläsarens inställningar kan vi inte garantera hur webbplatsen kommer att fungera under ditt besök.
 • Prestandacookies: dessa används i syfte att förbättra vår webbplats, till exempel för analyser som låter oss se hur vår webbplats används och var vi kan göra förbättringar. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen samlas in i anonym form och anger antalet besökare, var besökarna kommer från och vilka webbplatser och sidor som de har besökt.
 • Marknadsföringscookies: dessa används för att leverera annonser som är relevanta för en identifierad dator eller annan enhet (inte en namngiven eller på annat sätt identifierbar person) och som är skräddarsydda efter de intressen som är associerade med webbplatsaktiviteten på den specifika datorn eller enheten (t.ex. annonser som användaren klickat på, underordnade sidor som besökts eller sökningar som gjorts). Dessa cookies används också för att begränsa antalet tillfällen som en användare ser en annons samt för att mäta effekten av en reklamkampanj. De kan också komma ihåg att webbplatsen har besökts från en viss enhet och dela den informationen med marknadsföringsorganisationer. De marknadsföringscookies som används på vår webbplats drivs av tredje part med vårt medgivande. Marknadsföringscookies används för att övervaka från vilken annonskälla en användare har dirigerats till vår webbplats så att vi vet om det är värt att satsa på just den källan.
 • Funktionscookies: dessa förbättrar prestandan och funktionaliteten på vår webbplats, ofta som ett resultat av något som du gör som användare. Vi kan till exempel anpassa vårt innehåll efter dig eller komma ihåg dina preferenser.
 • Delningscookies för sociala plugin-program från tredje part för delning i anslutning till sociala plugin-program: Inbäddade sociala plugin-program innehåller i allmänhet plugin-leverantörernas lagringscookies. Med hjälp av dessa cookies kan våra användare dela information i respektive sociala nätverk, men även låta nätverksoperatören identifiera dem och lagra information om deras användning av webbplatsen i deras profiler.

Nedan finner du en lista över de cookies som vi använder på vår webbplats

Namn Syfte Livslängd
PF_cookies Användarens val av kakor 7 dagar
PF_hcp Användaren är HCP 24 h
_ga Google analytics användar-ID 2 år
_gid Google analytics användar-ID 24 h
_gat Google analytics 1 min

Hantera och radera cookies

Om du avvisar cookies kommer vi inte att ställa in ytterligare cookies på din enhet, med undantag för de ”funktionscookies” som beskrivs ovan (inklusive en cookie som används för att komma ihåg att du inte vill att några cookies ska installeras när du besöker webbplatsen).
Du bör dock vara medveten om att vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen kommer att påverkas om du väljer att ta bort eller avvisa vissa cookies.

Uppdatering av sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan då och då bli föremål för ändringar i syfte att återspegla eventuella lagändringar eller ändringar i vår sekretesspraxis.

Kontaktuppgifter

Vi har ett dataskyddsombud som du kan kontakta på följande adress: dpofr@pierre-fabre.com

 

Uppdaterad: 12 mars, 2021
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk