Effekt

ExteNET är en stor fas III-studie som är designad för att undersöka effekten av neratinib som utökad adjuvant behandling efter trastuzumab-baserad terapi vid HER2-positiv tidig bröstcancer

ExteNET-studien är en randomiserad fas III-studie för utvärdering av tillägg av 1 års behandling med NERLYNX efter behandling med trastuzumab vid HER2-positiv tidig bröstcancer.1-4 Patienterna behandlades med kemoterapi och trastuzumab. När patienter började rekryteras till ExteNET-studien var trastuzumab emtansin (TDM-1) inte godkänt eller tillgängligt för adjuvant behandling vid tidig bröstcancer. Därför hade patienter som började delta i ExteNET-studien endast fått den tidigare formen av trastuzumab.1

 

 

Primärt effektmått

invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) 2 år efter randomiseringen*

Sekundära effektmått

DFS-DCIS, tid till fjärrecidiv, fjärrmetastasfri överlevnad, kumulativ incidens av CNS-recidiv och total överlevnad, säkerhet

Övriga analyser

biomarkörer, bedömning av hälsoutfall (FACT-B, EQ-5D)

Stratifiering efter

nodstatus, HR-status, samtidig jämfört med sekventiell adjuvant behandling med trastuzumab

 

CNS = centrala nervsystemet, DCIS = ductuskarcinom in situ, DFS = sjukdomsfri överlevnad, EQ-5D = EuroQol5-Dimension-frågeformuläret, FACT-B = Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast, HER2 = human epidermal tillväxtfaktor 2, HR = hormonreceptor, IHC = immunhistokemi, ISH = in situ-hybridisering, T-DM1 = trastuzumab emtansine.
*Patienterna behandlades med kemoterapi och trastuzumab. Patienterna hade inte fått behandling med T-DM1. Utvalda exklusionskriterier: kliniskt signifikanta samsjuklighet med hjärtsjukdom, magtarmsjukdom eller psykiatrisk sjukdom, oförmåga att svälja tabletter.
†Invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS), definierat som tiden mellan datum för randomiseringen till första uppträdandet av invasivt sjukdomsrecidiv (lokal/regional, ipsilateral eller kontralateral bröstcancer) fjärrecidiv eller död av alla orsaker, med 2 år och 28 dagars uppföljning.
‡Resultat av ExteNet-studien stöds av en exploratorisk analys av 5-årsuppföljning, med förnyat samtycke från 74,5 % (2117/2840) av patienterna.

 


 

NERLYNX förbättrar invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) jämfört med placebo i ITT–populationen2,3,5

ExteNET-studien uppfyllde det primära effektmåttet och visade nyttan av tillägg av NERLYNX efter en trastuzumab-baserad behandling för patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer.5

Det primära effektmått som presenteras i produktresumén är 2-årsdata för ITT-populationen, iDFS efter adjuvant terapi vid 2 år: 94,2 % jämfört med 91,9 % NERLYNX jämfört med placebo, absolut nytta 2,3 %.

 

33 % minskning av den relativa risken för sjukdomsrecidiv jämfört med placebo i ITT-populationen*5

HR: 0,67 (95 % KI, 0,49-0,91), P=0,0115

Se patientegenskaper

 

KI = konfidensintervall, HER2 = human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2, HR = riskkvot (Hazard Ratio), ITT = intention-to-treat.
*”Recidiv” definierades som första uppträdande av någon av följande händelser: recidiv av ipsilateral invasiv brösttumör, recidiv av ipsilateral lokoregional invasiv bröstcancer, kontralateral invasiv bröstcancer, fjärrecidiv eller död av alla orsaker 2 år efter randomisering.

 


 

NERLYNX visar klinisk nytta hos patienter med HER2-positiv/HR-positiv tidig bröstcancer som har slutfört trastuzumab-baserad terapi för mindre än 1 år sedan, vilket gav grund för godkännandet*†‡1,5

Invasiv sjukdomsfri överlevnad (iDFS) hos HER2-positiv/HR-positiv population <1 år från slutförande av tidigare trastuzumab-baserad terapi:

 

ci = ki = konfidensintervall

Diagram anpassat från Chan A, et al. Clin Breast Cancer 2021.

 

 

KI = konfidensintervall, HER2-positiv = positiv för human epidermal tillväxtfaktor, HR = riskkvot, HR-positiv = hormonreceptorpositiv, iDFS = invasiv sjukdomsfri överlevnad
*NERLYNX-populationen enligt EU-märkningen: HER2-positiva/HR-positiva patienter som slutförde tidigare trastuzumab-baserad behandling ≤1 år från randomisering. 5 år efter de senaste uppdaterade resultaten. Resultaten från ExteNET stöds av en exploratorisk analys av 5-årsuppföljning med förnyat samtycke från 74,5 % (2117/2840) av patienterna. 95 % av den HER2-positiva/HR-positiva studiepopulationen fick samtidig endokrin terapi. iDFS-resultaten uttrycks som en IRT-baserad (Interactive Response Technology) analys.
†Recidiv definieras som invasiv sjukdomshändelse eller död.
‡Ostratifierat.

 

Se de publicerade slutresultaten från ExteNET

 


 

Nerlynx kort produktresumé

 

Uppdaterad: 2 februari, 2023
Kort produktresumé för Nerlynx® (neratinib)

Nerlynx® (neratinib), filmdragerad tablett 40 mg, Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2) tyrosinkinashämmare, L01EH02.

Indikation: Utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Varningar och försiktighet: Diarré har rapporterats under behandling med neratinib och kan vara svår. Hepatotoxicitet kan förekomma. Neratinib är kontraindicerat vid gravt nedsatt leverfunktion. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, äldre patienter (över 65 år), samt vänsterkammardysfunktion. Samtidig administrering av neratinib med starka eller måttliga CYP3A4- och P-gp-hämmare samt inducerare, grapefrukt/granatäpple eller med protonpumpshämmare rekommenderas inte. Iaktta försiktighet vid samtidig behandling med P-gp-substrat.

Fertilitet, graviditet och amning: Neratinib är potentiellt farligt för fostret och bör därför inte användas under graviditet. Barriärpreventivmedel (t.ex. kondom) ska användas under behandlingstiden, samt därefter. Det är inte känt om neratinib utsöndras i bröstmjölk.

Kontakt: Pierre Fabre Pharma Norden AB, www.pierrefabrepharma.se

Datum för översyn av produktresumén: 2023-05-26. För mer information och pris, se fass.se.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse klicka på länken längre ned på denna sida.
Ni kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. infonorden@pierre-fabre.com.

Referenser
1 Chan A, et al. Final Efficacy Results of Neratinib in HER2-positive Hormone Receptor-positive Early-stage Breast Cancer From the Phase III ExteNET Trial. Clin Breast Cancer. 2021;21(1):80–91.
2 Chan A, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer (ExteNET): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016;17(3):367−377.
3 Martin M, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in HER2-positive breast cancer (ExteNET): 5-year analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(12):1688−1700.
4 Holmes FA, et al. Continued efficacy of neratinib in patients with HER2-positive early-stage breast cancer. Final overall survival analysis from the randomized phase 3 ExteNET trial. Presented at the San Antonio Breast cancer Symposium. December 8-11, 2020. #PD3-03.
5 Nerlynx (neratinib 40 mg film-coated tablets) Summary of Product Characteristics, 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nerlynx. Accessed: 2022.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk