Dosering

NERLYNX tas oralt en gång dagligen som sex tabletter på 40 mg, kontinuerligt i ett år1

 

 


NERLYNX ska tas med mat, helst på morgonen

Om en dos missas eller patienten kräks upp den ska behandlingen med NERLYNX återupptas nästa dag

Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller lösas upp

Alla former av grapefrukt och granatäpple ska undvikas

NERLYNX behöver inte förvaras vid någon särskild temperatur

 


 

Justering av den dagliga dosen kan förbättra tolerabilitet och behandlingsföljsamhet1

Hanteringen av vissa biverkningar kan kräva dosavbrott och/eller dosminskning.1

 

 

Vid toxicitet av grad 3:
Avbryt NERLYNX fram till återhämtning till grad 0–1 eller utgångsvärdet inom 3 veckor. Återuppta därefter NERLYNX vid nästa lägre dosnivå. Om toxicitet av grad 3 inte visar på återhämtning inom 3 veckor, sätt ut NERLYNX permanent Sätt ut NERLYNX för patienter som inte tolerar 120 mg dagligen eller inte återhämtar sig till grad 0–1 från behandlingstoxicitet, eller vid toxiciteter som ger en fördröjning av behandlingen med >3 veckor.1

Se dosjustering för allmänna biverkningar

 

Dosjusteringar för specifika populationer1

 

Äldre

Ingen dosjusering krävs.
Det finns inga data för patienter ≥ 85 år.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.
NERLYNX har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (eGFR ≤29 ml/ min/1,73 m2), inräknat patienter som får dialys. Behandling rekommenderas inte för dessa patienter.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med Child Pugh A eller B (lätt till måttligt) nedsatt leverfunktion. Behandling av patienter med Child-Pugh C nedsatt leverfunktion är kontraindicerad.

 

Se poäng enligt Child-Pugh-skalan och prognostiska undergrupper

 

Dosjustering för allmän levertoxicitet1

Levertoxicitet har rapporterats hos patienter som behandlas med NERLYNX.
Leverfunktionstester inklusive alaninaminotransferas (ALT), aspartataminotransferas (AST) och totalt bilirubin ska övervakas efter 1 vecka och sedan en gång per månad under de första 3 månaderna och därefter var sjätte vecka under behandlingen eller enligt klinisk indikation.1

 

Se detaljer om svårighetsgraden av levertoxicitet och åtgärder

Uppdaterad: 2 februari, 2023
Kort produktresumé för Nerlynx® (neratinib)

Nerlynx® (neratinib), filmdragerad tablett 40 mg, Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2) tyrosinkinashämmare, L01EH02.

Indikation: Utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Varningar och försiktighet: Diarré har rapporterats under behandling med neratinib och kan vara svår. Hepatotoxicitet kan förekomma. Neratinib är kontraindicerat vid gravt nedsatt leverfunktion. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, äldre patienter (över 65 år), samt vänsterkammardysfunktion. Samtidig administrering av neratinib med starka eller måttliga CYP3A4- och P-gp-hämmare samt inducerare, grapefrukt/granatäpple eller med protonpumpshämmare rekommenderas inte. Iaktta försiktighet vid samtidig behandling med P-gp-substrat.

Fertilitet, graviditet och amning: Neratinib är potentiellt farligt för fostret och bör därför inte användas under graviditet. Barriärpreventivmedel (t.ex. kondom) ska användas under behandlingstiden, samt därefter. Det är inte känt om neratinib utsöndras i bröstmjölk.

Kontakt: Pierre Fabre Pharma Norden AB, www.pierrefabrepharma.se

Datum för översyn av produktresumén: 2023-05-26. För mer information och pris, se fass.se.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse klicka på länken längre ned på denna sida.
Ni kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. infonorden@pierre-fabre.com.

Referenser
1 Nerlynx (neratinib 40 mg film-coated tablets) Summary of Product Characteristics, 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nerlynx. Accessed: 2022.
2 Pinter M, et al. Cancer and liver cirrhosis: implications on prognosis and management. ESMO Open. 2016:1(2)e000042. eCollection 2016.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk